Projekt budowlany domu

Projekt budowlany domu

Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy zlecić wykonanie projektu budowlanego oraz zdobyć odpowiednie uzgodnienia i zezwolenia. Projekt budowlany jest podstawowym dokumentem w procesie budowlanym, niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu. Poza tym trzeba złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku gdy na terenie, na którym chcemy budować, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Do projektu budowlanego należy więc dołączyć warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci. Aby je uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku w miejscowym przedsiębiorstwie zarządzającym siecią, odpowiednio: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem, do którego ma być doprowadzone przyłącze.